Komunitní plánování sociálních služeb
města Mikulova

Co je to KPSS

 Co znamená, když se řekne "komunitní plánování"  

 • Komunitní plánování sociálních služeb neboli KPSS

 • Komunitní plánování je metoda, kterou je možné využívat při zpracování dokumentů a rozvojových plánů pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce nebo společně pro více obcí.

 • Komunitní plánování je tedy možné využívat také při plánování sociálních služeb na místní úrovni, aby odpovídaly tomu, co lidé potřebují a místním možnostem.

 Kdo se komunitního plánování účastní 

 • Komunitní plánování je otevřené - to znamená, nabízí možnost zapojení všem (občanům, zástupcům institucí, odborníkům), kteří se o sociální služby zajímají profesně nebo z osobních důvodů a chtějí se účastnit rozhodování o jejich dalším nastavení a využití.

 • Zejména se komunitního plánování účastní zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb.

 • Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místnímpotřebám – jedná se tedy o volené zástupce obcí a také kraje. Podrobnosti o roli zadavatele najdete ZDE.

 • Poskytovatel je fyzická osoba nebo zástupce organizace, která zajišťuje poskytování pomoci v souladu se Zákonem o sociálních službách. Podrobnosti o roli poskytovatele najdete ZDE.

 • Uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním plánu je nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby v sociálních službách, jak získat informace o kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v jejich nabídce a jak objevit nové zdroje pro uspokojování potřeb (např. svépomocné aktivity). Uživatelé mají v komunitním plánování klíčový význam, protože pouze ve spolupráci s nimi lze nastavit smysluplnou podobu sociálních služeb.

 • Veřejnost, tedy obyvatelé obce, kteří se o sociální služby zajímají. Například lidé, kteří zvažují možnost využití sociálních služeb nebo jejich příbuzní.

 • Odborníci a zástupci institucí, které v daném místě působí. Mohou to být pracovníci z různých organizací, které jsou zaměřeny na práci s lidmi, a jejich činnost se různým způsobem prolíná s poskytováním sociálních služeb. Například pracovníci školství, zdravotnictví, úřadů práce, policie, dalších odborů městského úřadu apod.

Co získá uživatel a poskytovatel účastí v komunitním plánování  

 • Možnost podílet se na utváření podoby sociálních služeb.

 • Příležitost prosazovat vlastní zájmy a cíle.

 • Příležitost k navázání nové spolupráce.

 • Informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb.

Proč je komunitního plánování přínosné pro obec a občany

 • Vytváří prostor pro všechny, kterých se poskytování sociálních služeb týká, aby se zapojili do diskuse o podobě sociálních služeb na daném území.

 • Podporuje sociální začleňování jednotlivců nebo skupin obyvatel a posiluje sociální soudržnost komunity.

 • Nabízí možnost většího zapojení občanů do dění v obci. Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje.

 • Umožňuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti. Tedy aby sociální služby vznikaly podle potřeb občanů a současně podle zdrojů, které jsou na jejich zřizování a provoz k dispozici.

 • Zvyšuje pravděpodobnost efektivního využívání veřejných prostředků, pokud budou finanční zdroje vynakládány na takové sociální služby, které jsou potřebné.

Jak se mohu do komunitního plánování zapojit

 • Mohu se jednorázově podílet na některých dílčích aktivitách, např. se zapojit do výzkumů, setkání s občany, předat organizátorům své podněty a mnoha dalších – všechny aktivity jsou pravidelně zveřejňovány na této stránce AKTUALITY.

 • Mohu se aktivně podílet na připomínkování návrhu komunitního plánu sociálních služeb – každý nový plán na další období je na různých místech veřejně přístupný všem občanům, kteří mohou vyjádřit své připomínky AKTUALITY.

 • Mohu se stát členem některé z pracovních skupin, které jsou v rámci komunitního plánování ustaveny – členství v pracovních skupinách je otevřené všem. Podrobnosti najdu pod odkazem PRACOVNÍ SKUPINY.