Komunitní plánování sociálních služeb
města Mikulova

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí zabezpečuje následující činnosti

 • základní sociální poradenství
 • zabezpečuje koordinaci komunitního plánování sociálních služeb
 • spolupracuje se senior klubem Mikulov, s ostatními sdruženími seniorů a se sdruženími zdravotně postižených
 • v případě potřeby spolupracuje s charitativními organizacemi a ostatními organizacemi poskytujícími humanitární pomoc
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začlenění osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem
 • správní řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení
 • vydávání parkovacího průkazu č. O7
 • realizuje opatření na ochranu dětí vč. výkonu opatrovnictví a poručenství
 • rozhoduje o předpěstounské a předadopční péči vč. sledování vývoje dětí v náhradní rodinné péči
 • vykonává vymezené činnosti při zprostředkování osvojení a pěstounské péče
 • poskytuje poradenskou činnost
 • sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy
 • řeší výchovné problémy a trestnou činnost nezletilých a mladistvých
 • pracuje s občany ohroženými sociálním vyloučením
 • eviduje a vydává lékařům recepty na léčebné přípravky obsahující omamné a psychotropní látky
 • zajišťuje agendu protidrogové problematiky
 • zajišťuje agendu práv příslušníků národnostních menšin vč. romské problematiky

.